Cái bay tiếng Anh là gì?

Cái bay tiếng Anh là gì? Cái bay trong tiếng Anh được gọi là “Trowel”, phiên âm là /traʊəl/.

Cái bay là một công cụ có thiết kế như một thanh dài với mặt phẳng được sử dụng để nén và làm phẳng các bề mặt không đều hoặc để xới đất, vật liệu hạt như cát trong các hoạt động như xây dựng và làm vườn. Trong lĩnh vực xây dựng, cán bay thường được áp dụng để nén, trải đều và tạo hình cho các chất liệu như xi măng, vữa xây, hay vữa granito.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “cái bay” và nghĩa tiếng Việt

 • Masonry – Xây dựng
 • Plaster – Vữa
 • Concrete – Bê tông
 • Mason – Thợ xây
 • Finishing – Hoàn thiện
 • Spreading – Trải đều
 • Construction – Xây dựng
 • Grout – Vữa khe
 • Brickwork – Công việc xây bằng gạch
 • Landscaping – Cảnh quan

Các mẫu câu có từ “Trowel” với nghĩa là “cái bay” và dịch sang tiếng Việt

 • I used a trowel to spread the mortar evenly on the bricks. (Tôi đã sử dụng cái bay để trải đều vữa lên các viên gạch.)
 • The mason used a trowel to smooth the plaster on the wall. (Thợ xây đã sử dụng cái bay để làm mịn lớp vữa trên tường.)
 • She carefully applied grout between the tiles with a trowel. (Cô ấy cẩn thận đổ vữa khe giữa các viên gạch bằng cái bay.)
 • The construction worker used a trowel to shape the concrete foundation. (Người công nhân xây dựng đã sử dụng cái bay để tạo hình cho nền bê tông.)
 • The landscaper used a trowel to plant flowers in the garden. (Người làm cảnh quan đã sử dụng cái bay để trồng hoa trong khu vườn.)
 • He used a trowel to adjust the alignment of the bricks in the wall. (Anh ấy đã sử dụng cái bay để điều chỉnh vị trí của các viên gạch trong tường.)
 • The finishing touches were done with a trowel to achieve a smooth surface. (Những phần hoàn thiện được thực hiện bằng cái bay để có được bề mặt mịn.)
 • The artisan skillfully wielded the trowel to create intricate brickwork. (Nghệ nhân đã khéo léo sử dụng cái bay để tạo ra công trình xây bằng gạch phức tạp.)
 • The mason used a trowel to shape the edges of the stone pathway. (Thợ xây đã sử dụng cái bay để tạo hình cho các cạnh của lối đi bằng đá.)
 • The trowel is an essential tool for any construction project. (Cái bay là công cụ thiết yếu trong bất kỳ dự án xây dựng nào.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn