Cái giếng tiếng Anh là gì?

Cái giếng tiếng Anh là gì? Cái giếng trong tiếng Anh được gọi là “well”, phiên âm là /wɛl/.

Cái giếng là một cấu trúc hoặc hố sâu đào trong đất để đựng nước. Các giếng thường được sử dụng để cung cấp nước cho con người, động vật hoặc các mục đích khác nhau như tưới tiêu, công nghiệp, hay sử dụng hàng ngày.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “cái giếng” và nghĩa tiếng Việt

 • Bucket – Thùng đựng nước
 • Pump – Bơm nước
 • Depth – Độ sâu
 • Water table – Mặt nước ngầm
 • Spring – Suối
 • Reservoir – Hồ chứa nước
 • Aquifer – Lớp nước ngầm
 • Drought – Hạn hán
 • Contaminant – Chất ô nhiễm
 • Artesian well – Cái giếng thoát nước tự nhiên
 • Hand-dug well – Cái giếng đào bằng tay

Các mẫu câu có từ “well” với nghĩa là “cái giếng” và dịch sang tiếng Việt

 • We draw water from the well every morning. (Chúng tôi lấy nước từ cái giếng mỗi sáng.)
 • The villagers rely on the well for their water supply. (Người dân trong làng phụ thuộc vào cái giếng để cung cấp nước.)
 • The water level in the well has dropped due to the drought. (Mực nước trong cái giếng đã giảm do hạn hán.)
 • They are digging a new well to ensure a steady water supply. (Họ đang đào một cái giếng mới để đảm bảo cung cấp nước ổn định.)
 • The well water in this area is known for its purity. (Nước từ cái giếng ở khu vực này nổi tiếng về tính trong sạch.)
 • Please cover the well to prevent any accidents. (Vui lòng che cái giếng để tránh tai nạn.)
 • The old well in the garden has a historical significance. (Cái giếng cổ trong khu vườn mang ý nghĩa lịch sử.)
 • The water from the well is crystal clear and refreshing. (Nước từ cái giếng trong suốt và mát mẻ.)
 • We need to check the well’s pump to ensure it’s working properly. (Chúng ta cần kiểm tra bơm của cái giếng để đảm bảo nó hoạt động đúng cách.)
 • The local folklore tells a story about the magical well that grants wishes. (Truyền thuyết địa phương kể về một câu chuyện về cái giếng ma thuật có thể thực hiện ước mơ.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn