Kỹ sư pe tiếng anh là gì?

Kỹ sư PE trong tiếng Anh được gọi là “Process Engineer”, có cách đọc phiên âm là /ˈprɑː.sɛs ˌɛn.dʒɪˈnɪr/.

Kỹ sư PE “Process Engineer” là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, tối ưu hóa và duy trì các quy trình sản xuất và công nghệ trong một công ty hoặc ngành công nghiệp. Công việc của một Process Engineer liên quan đến việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, đảm bảo hiệu suất tốt nhất, giảm thiểu lãng phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các Process Engineer thường làm việc trong các lĩnh vực như sản xuất, hóa chất, dầu khí, điện tử, thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “kỹ sư PE” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Engineer specializing in processes – Kỹ sư chuyên về quy trình
 • Process Optimization Engineer – Kỹ sư tối ưu hóa quy trình
 • Industrial Process Engineer – Kỹ sư quy trình công nghiệp
 • Production Engineer – Kỹ sư sản xuất
 • Manufacturing Process Engineer – Kỹ sư quy trình sản xuất
 • Process Control Engineer – Kỹ sư điều khiển quy trình
 • Process Development Engineer – Kỹ sư phát triển quy trình
 • Operations Engineer – Kỹ sư vận hành
 • Plant Engineer – Kỹ sư nhà máy
 • Continuous Improvement Engineer – Kỹ sư cải tiến liên tục
 • Quality Assurance Engineer – Kỹ sư đảm bảo chất lượng

Các mẫu câu có từ “Process Engineer” với nghĩa là “kỹ sư PE” và dịch sang tiếng Việt

 • The Process Engineer is responsible for optimizing production methods. (Kỹ sư PE chịu trách nhiệm tối ưu hóa phương pháp sản xuất.)
 • As a Process Engineer, she designs efficient manufacturing processes. (Là một Kỹ sư PE, cô ấy thiết kế các quy trình sản xuất hiệu quả.)
 • The Process Engineer ensures quality control throughout the production line. (Kỹ sư PE đảm bảo kiểm soát chất lượng trong toàn bộ dây chuyền sản xuất.)
 • Process Engineers collaborate with cross-functional teams to improve operations. (Các Kỹ sư PE hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để cải thiện hoạt động.)
 • The role of a Process Engineer involves troubleshooting and resolving production issues. (Vai trò của một Kỹ sư PE bao gồm xử lý sự cố và giải quyết vấn đề sản xuất.)
 • Process Engineers analyze data to identify opportunities for process enhancement. (Các Kỹ sư PE phân tích dữ liệu để xác định cơ hội tối ưu hóa quy trình.)
 • A Process Engineer ensures that safety protocols are integrated into every process. (Một Kỹ sư PE đảm bảo rằng các giao thức an toàn được tích hợp vào mọi quy trình.)
 • Process Engineers collaborate with R&D to scale up new product manufacturing. (Các Kỹ sư PE hợp tác với R&D để mở rộ quy trình sản xuất sản phẩm mới.)
 • The Process Engineer implements cost-effective measures to improve efficiency. (Kỹ sư PE triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí để cải thiện hiệu suất.)
 • As a Process Engineer, he plays a pivotal role in maintaining production standards. (Là một Kỹ sư PE, anh ấy đóng vai trò then chốt trong việc duy trì tiêu chuẩn sản xuất.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn