Mở khóa tiếng Anh là gì?

Mở khóa tiếng Anh là gì? Mở khóa trong tiếng Anh được gọi là “unlock”, phiên âm là [ʌnˈlɒk].

Mở khóa là hành động hoặc quá trình loại bỏ hoặc mở ra khỏi trạng thái bị khóa của một thứ gì đó, để cho phép truy cập, sử dụng hoặc hoạt động như mở khóa điện thoại, máy tính, cửa, tài khoản, hoặc bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào cần phải được mở ra để sử dụng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “mở khóa” và nghĩa tiếng Việt

 • Key – Chìa khóa
 • Password – Mật khẩu
 • Access – Truy cập
 • Code – Mã, mã số
 • Security – Bảo mật
 • Authentication – Xác thực
 • Locksmith – Thợ sửa khóa
 • Biometric – Sinh trắc học (sử dụng vân tay, nhận diện khuôn mặt, vv. để mở khóa)
 • Lock screen – Màn hình khóa
 • Digital signature – Chữ ký số
 • Fingerprint recognition – Nhận diện vân tay

Các mẫu câu có từ “unlock” với nghĩa là “mở khóa” và dịch sang tiếng Việt

 • Please unlock your phone to use its features. => Vui lòng mở khóa điện thoại để sử dụng các tính năng.
 • I forgot my password. Can you help me unlock my account? => Tôi quên mất mật khẩu. Bạn có thể giúp tôi mở khóa tài khoản không?
 • The locksmith was able to unlock the jammed door easily. => Thợ sửa khóa đã dễ dàng mở khóa cửa bị kẹt.
 • Using your fingerprint to unlock your laptop adds an extra layer of security. => Sử dụng dấu vân tay để mở khóa laptop của bạn thêm một tầng bảo mật.
 • The keychain has a remote control that can unlock the car doors from a distance. => Chìa khóa có một điều khiển từ xa có thể mở khóa cửa xe từ xa.
 • You need to unlock achievements by completing certain tasks in the game. => Bạn cần phải mở khóa các thành tựu bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể trong trò chơi.
 • Biometric technology can be used to unlock secure areas with your unique characteristics. => Công nghệ sinh trắc học có thể được sử dụng để mở khóa các khu vực an toàn bằng các đặc điểm duy nhất của bạn.
 • To unlock the mysteries of the ancient artifact, researchers studied its inscriptions carefully. => Để mở khóa những bí ẩn của tượng điêu khắc cổ đại, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu kỹ lưỡng các chữ viết trên nó.
 • Entering the correct code will unlock the safe and reveal its contents. => Nhập mã chính xác sẽ mở khóa két sắt và tiết lộ nội dung bên trong.
 • To unlock your account, follow the instructions in the email we sent. (Để mở khóa tài khoản của bạn, làm theo hướng dẫn trong email chúng tôi đã gửi.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn