Ngang tiếng Anh là gì?

Ngang tiếng Anh là gì? Ngang trong tiếng Anh được gọi là “horizontal”, phiên âm là /ˌhɔːrɪˈzɒntl/.

Ngang là sự thẳng hàng hoặc thẳng ngang, ám chỉ đến một hướng hoặc vị trí nằm trên một đường thẳng ngang, không nghiêng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “ngang” và nghĩa tiếng Việt

 • Across – Qua, ngang qua
 • Balance – Cân đối, ngang bằng
 • Parallel – Song song
 • Equilibrium – Sự cân bằng
 • Crosswise – Thẳng ngang, ngang
 • Transverse – Thẳng ngang, ngang
 • Level – Mức, ngang bằng
 • Indifferent – Ngang bằng, không phân biệt
 • Brazen – Ngang nhiên, trơ tráo
 • Across the board – Toàn bộ, ngang nhau

Các mẫu câu có từ “horizontal” với nghĩa là “ngang” và dịch sang tiếng Việt

 • The horizontal line divides the page into two equal parts. (Đường ngang chia trang thành hai phần bằng nhau.)
 • The horizontal stripes on the flag represent unity and equality. (Những vằn ngang trên lá cờ tượng trưng cho sự đoàn kết và bình đẳng.)
 • Make sure the shelf is horizontal before you attach it to the wall. (Hãy đảm bảo kệ đặt ngang trước khi bạn gắn nó vào tường.)
 • The artist painted a beautiful sunset with a glowing horizontal line across the ocean. (Họa sĩ đã vẽ một bức hoàng hôn đẹp với đường ngang rực sáng bên trên biển.)
 • The table’s horizontal surface is perfect for spreading out your work materials. (Bề mặt ngang của bàn rất thích hợp để bạn sắp xếp công cụ làm việc.)
 • The bridge spans the river with a long horizontal arch. (Cây cầu vượt qua sông bằng một cung ngang dài.)
 • Adjust the camera’s angle to capture the horizontal landscape. (Điều chỉnh góc máy ảnh để bắt góc cảnh ngang.)
 • The horizontal beams provide structural support to the building’s framework. (Các thanh gỗ ngang cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho khung của tòa nhà.)
 • The boat rocked gently on the calm, horizontal waters of the lake. (Chiếc thuyền lắc nhẹ trên mặt nước yên bình, ngang của hồ.)
 • The graph displays the data in a horizontal bar chart for easy comparison. (Biểu đồ hiển thị dữ liệu bằng biểu đồ thanh ngang để so sánh dễ dàng.)
-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn