Tư vấn giám sát tiếng anh là gì?

Tư vấn giám sát trong tiếng Anh được gọi là “Supervision consultants”, có cách đọc phiên âm là /ˌsuːpərˈvɪʒən kənˈsʌltənts/.

Tư vấn giám sát “Supervision consultants” là một dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp bởi các chuyên gia hoặc tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể để giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các dự án, chương trình hoặc quá trình kinh doanh. Mục tiêu chính của tư vấn giám sát là đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch, tuân theo quy định và đạt được các mục tiêu đề ra.

Một số từ vựng đồng nghĩa với “tư vấn giám sát” và cách dịch sang tiếng Anh

 • Hỗ trợ giám sát: Monitoring assistance
 • Điều hành kiểm tra: Oversight management
 • Quản lý giám sát: Supervision management
 • Đánh giá theo dõi: Monitoring evaluation
 • Chỉ đạo giám sát: Supervisory direction
 • Kiểm tra hỗ trợ: Inspection support
 • Điều phối giám sát: Coordination supervision
 • Hướng dẫn quản lý: Management guidance
 • Tư vấn kiểm tra: Inspection consultancy
 • Giám sát tư vấn chuyên nghiệp: Professional supervision advisory

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Supervision consultants” với nghĩa là “tư vấn giám sát” và dịch sang tiếng Việt

 • Supervision consultants play a crucial role in ensuring project compliance.

=> Tư vấn giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ dự án.

 • We hired supervision consultants to oversee the construction process.

=> Chúng tôi đã thuê tư vấn giám sát để giám sát quá trình xây dựng.

 • The supervision consultants provide expert guidance to maintain quality standards.

=> Các chuyên gia tư vấn giám sát cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng.

 • Supervision consultants monitor financial transactions for accuracy and transparency.

=> Tư vấn giám sát theo dõi giao dịch tài chính để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

 • The project’s success can be attributed to the diligent work of supervision consultants.

=> Sự thành công của dự án có thể được quy cho công việc cẩn thận của các tư vấn giám sát.

 • Supervision consultants ensure that safety protocols are strictly adhered to.

=> Các tư vấn giám sát đảm bảo rằng các giao thức an toàn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

 • The role of supervision consultants is to oversee and manage project milestones.

=> Vai trò của các tư vấn giám sát là giám sát và quản lý các mốc dự án.

 • Supervision consultants provide recommendations for process optimization.

=> Các tư vấn giám sát cung cấp các đề xuất để tối ưu hóa quy trình.

 • Our team collaborates closely with supervision consultants to ensure project success.

=> Đội của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các tư vấn giám sát để đảm bảo thành công của dự án.

 • Supervision consultants offer insights that contribute to project efficiency and effectiveness.

=> Các tư vấn giám sát cung cấp những hiểu biết góp phần vào sự hiệu quả và hiệu suất của dự án.

-
Rate this post

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn