Tin Tức

 • Máy tiện tiếng Anh là gì?

  Máy tiện tiếng Anh là gì?

  Máy tiện tiếng Anh là gì? Máy tiện trong tiếng Anh được gọi là “lathe”, có cách đọc phiên âm là /leɪð/. Máy tiện “lathe” là một loại máy công cụ được sử dụng...

 • Phòng khách tiếng Anh là gì?

  Phòng khách tiếng Anh là gì?

  Phòng khách tiếng Anh là gì? Phòng khách trong tiếng Anh được gọi là “living room”, có cách đọc phiên âm là /ˈlɪvɪŋ ruːm/. Phòng khách “living room” là một phòng trong ngôi nhà thường...

 • Phòng ngủ tiếng Anh là gì?

  Phòng ngủ tiếng Anh là gì?

  Phòng ngủ tiếng Anh là gì? Phòng ngủ trong tiếng Anh được gọi là “bedroom”, có cách đọc phiên âm là /ˈbɛd.ruːm/. Phòng ngủ “bedroom” là một không gian trong một ngôi nhà hoặc...

 • Sân vườn tiếng Anh là gì?

  Sân vườn tiếng Anh là gì?

  Sân vườn tiếng Anh là gì? Sân vườn trong tiếng Anh được gọi là “garden”, có cách đọc phiên âm là /ˈɡɑːrdən/. Sân vườn “garden” là một khu đất được sắp xếp và trang...

 • Cửa sổ tiếng Anh là gì?

  Cửa sổ tiếng Anh là gì?

  Cửa sổ tiếng Anh là gì? Cửa sổ trong tiếng Anh được gọi là “window”, có cách đọc phiên âm là /ˈwɪndoʊ/. Cửa sổ “window” là một phần của tường hoặc của một công...

 • Hệ thống thông gió tiếng Anh là gì?

  Hệ thống thông gió tiếng Anh là gì?

  Hệ thống thông gió tiếng Anh là gì? Hệ thống thông gió trong tiếng Anh được gọi là “ventilation system”, có cách đọc phiên âm là /ˌvɛntɪˈleɪʃən ˈsɪstəm/. Hệ thống thông gió “ventilation system”...

 • Ổ điện tiếng Anh là gì?

  Ổ điện tiếng Anh là gì?

  Ổ điện tiếng Anh là gì? Ổ điện trong tiếng Anh được gọi là “power socket”, có cách đọc phiên âm là /ˈpaʊər ˈsɒkɪt/. Ổ điện “power socket” là một thiết bị trong hệ...

 • Kỹ sư kết cấu tiếng Anh là gì?

  Kỹ sư kết cấu tiếng Anh là gì?

  Kỹ sư kết cấu tiếng Anh là gì? Kỹ sư kết cấu trong tiếng Anh được gọi là “Structural engineer” /ˈstrʌk.tʃər.əl ˌɛn.dʒɪˈnɪr/. Kỹ sư kết cấu là một chuyên gia trong lĩnh vực xây...

 • Cơ khí tiếng Anh là gì?

  Cơ khí tiếng Anh là gì?

  Cơ khí tiếng Anh là gì? Cơ khí trong tiếng Anh được gọi là “mechanics” /məˈkænɪks/, tính từ là “mechanical” /məˈkænɪkəl/. Cơ khí là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật liên quan đến...

 • Tiền thuê nhà tiếng Anh là gì?

  Tiền thuê nhà tiếng Anh là gì?

  Tiền thuê nhà tiếng Anh là gì? Tiền thuê nhà trong tiếng Anh được gọi là “rent” /rɛnt/ hoặc “rental payment” /ˈrɛntəl ˈpeɪmənt/. Tiền thuê nhà là khoản tiền mà một người hoặc một...

 • Môi giới tiếng Anh là gì?

  Môi giới tiếng Anh là gì?

  Môi giới tiếng Anh là gì? Môi giới trong tiếng Anh được gọi là “brokerage” /ˈbroʊkərɪdʒ/ hoặc “agency” /ˈeɪdʒənsi/. Môi giới “brokerage” hoặc “agency” là hoạt động trung gian trong giao dịch giữa hai...

 • Khu tập thể tiếng Anh là gì?

  Khu tập thể tiếng Anh là gì?

  Khu tập thể tiếng Anh là gì? Khu tập thể trong tiếng Anh được gọi là “Collective zone” hoặc “Dormitory”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /kəˈlɛktɪv zoʊn/ và /ˈdɔːrmɪtɔːri/. Khu tập...

 • Phòng cách âm tiếng Anh là gì?

  Phòng cách âm tiếng Anh là gì?

  Phòng cách âm tiếng Anh là gì? Phòng cách âm trong tiếng Anh được gọi là “soundproof room”, có cách đọc phiên âm là . Phòng cách âm “soundproof room” là một loại...

 • Hành lang tiếng Anh là gì?

  Hành lang tiếng Anh là gì?

  Hành lang tiếng Anh là gì? Hành lang trong tiếng Anh được gọi là “corridor” hoặc “hallway”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /ˈkɒrɪdɔːr/ và /ˈhɔːlweɪ/. Hành lang “corridor” hoặc “hallway” là...

 • Tôn tiếng Anh là gì?

  Tôn tiếng Anh là gì?

  Tôn tiếng Anh là gì? Tôn trong tiếng Anh được gọi là “sheet metal”, có cách đọc phiên âm là . Tôn “sheet metal” là một loại vật liệu được làm từ kim...

 • Cầu thang bộ tiếng Anh là gì?

  Cầu thang bộ tiếng Anh là gì?

  Cầu thang bộ tiếng Anh là gì? Cầu thang bộ trong tiếng Anh được gọi là “Stairs”, có cách đọc phiên âm là /stɛrz/. Cầu thang bộ “Stairs” là một cấu trúc kiến trúc...

 • Nhà vệ sinh tiếng Anh là gì?

  Nhà vệ sinh tiếng Anh là gì?

  Nhà vệ sinh tiếng Anh là gì? Nhà vệ sinh trong tiếng Anh được gọi là “restroom” hoặc “bathroom”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /ˈrɛs.troom/ và /ˈbæθ.ruːm/. Nhà vệ sinh “restroom”...

 • Chủ nhà tiếng Anh là gì?

  Chủ nhà tiếng Anh là gì?

  Chủ nhà tiếng Anh là gì? Chủ nhà trong tiếng Anh được gọi là “host” hoặc “landlord”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /hoʊst/ và /ˈlænd.lɔːrd/. Chủ nhà “host” hoặc “landlord” là...

 • Nhà trọ tiếng Anh là gì?

  Nhà trọ tiếng Anh là gì?

  Nhà trọ tiếng Anh là gì? Nhà trọ trong tiếng Anh được gọi là “rooming house”, có cách đọc phiên âm là /ˈruːmɪŋ haʊs/. Nhà trọ “rooming house” là một loại cơ sở lưu...

 • Nhà xưởng tiếng Anh là gì?

  Nhà xưởng tiếng Anh là gì?

  Nhà xưởng tiếng Anh là gì? Nhà xưởng trong tiếng Anh được gọi là “factory” hoặc “workshop”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /ˈfæk.tər.i/  và /ˈwɜːrk.ʃɒp/. Nhà xưởng “factory” hoặc “workshop” là...

 • Nhà liền kề tiếng Anh là gì?

  Nhà liền kề tiếng Anh là gì?

  Nhà liền kề tiếng Anh là gì? Nhà liền kề trong tiếng Anh được gọi là “townhouse”, có cách đọc phiên âm là /taʊnhaʊs/. Nhà liền kề “townhouse” là loại nhà ở trong một...

 • Nhà sàn tiếng Anh là gì?

  Nhà sàn tiếng Anh là gì?

  Nhà sàn tiếng Anh là gì? Nhà sàn trong tiếng Anh được gọi là “stilt house”, có cách đọc phiên âm là /stɪlt haʊs/. Nhà sàn “stilt house” là một loại kiến trúc truyền...

 • Số nhà tiếng Anh là gì?

  Số nhà tiếng Anh là gì?

  Số nhà tiếng Anh là gì? Số nhà trong tiếng Anh được gọi là “house number”, có cách đọc phiên âm là /haʊs ˈnʌmbər/. Số nhà “house number” là một con số hoặc ký...

 • Tòa nhà tiếng Anh là gì?

  Tòa nhà tiếng Anh là gì?

  Tòa nhà tiếng Anh là gì? Tòa nhà trong tiếng Anh được gọi là “building”, có cách đọc phiên âm là /ˈbɪl.dɪŋ/. Tòa nhà “building” là một cấu trúc được xây dựng để cung...

 • Tiện nghi tiếng Anh là gì?

  Tiện nghi tiếng Anh là gì?

  Tiện nghi tiếng Anh là gì? Tiện nghi trong tiếng Anh được gọi là “convenience”, có cách đọc phiên âm là /kənˈviːniəns/. Tiện nghi “convenience” là một khái niệm thường được sử dụng để...

 • Bất động sản tiếng Anh là gì?

  Bất động sản tiếng Anh là gì?

  Bất động sản tiếng Anh là gì? Bất động sản trong tiếng Anh được gọi là “real estate”, có cách đọc phiên âm là /riːl ɪˈsteɪt/. Bất động sản “real estate” là thuật ngữ...

 • Khu dân cư tiếng Anh là gì?

  Khu dân cư tiếng Anh là gì?

  Khu dân cư tiếng Anh là gì? Khu dân cư trong tiếng Anh được gọi là “residential area”, có cách đọc phiên âm là /ˌrezɪˈdenʃəl ˈɛəriə/. Khu dân cư “residential area” là một khu...

 • Nhà cấp 4 tiếng Anh là gì?

  Nhà cấp 4 tiếng Anh là gì?

  Nhà cấp 4 tiếng Anh là gì? Nhà cấp 4 trong tiếng Anh được gọi là “single-story house” hoặc “one-story house”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /ˈsɪŋɡəl ˈstɔːri haʊs/ và /wʌn...

 • Chung cư tiếng Anh là gì?

  Chung cư tiếng Anh là gì?

  Chung cư tiếng Anh là gì? Chung cư trong tiếng Anh được gọi là “condominium”, có cách đọc phiên âm là /ˌkɒn.dəˈmɪn.i.əm/. Chung cư “condominium” là một dạng kiến trúc nhà ở tập thể,...

 • Căn hộ tiếng Anh là gì?

  Căn hộ tiếng Anh là gì?

  Căn hộ tiếng Anh là gì? Căn hộ trong tiếng Anh được gọi là “apartment”, có cách đọc phiên âm là /əˈpɑːrtmənt/. Căn hộ “apartment” là một loại đơn vị cư trú trong một...

 • Nhà thầu xây dựng tiếng Anh là gì?

  Nhà thầu xây dựng tiếng Anh là gì?

  Nhà thầu xây dựng tiếng Anh là gì? Nhà thầu xây dựng trong tiếng Anh được gọi là “construction contractor”, có cách đọc phiên âm là /kənˈstrʌkʃən ˈkɒntræktər/. Nhà thầu xây dựng “construction contractor”...

 • Kỹ sư thiết kế tiếng Anh là gì?

  Kỹ sư thiết kế tiếng Anh là gì?

  Kỹ sư thiết kế tiếng Anh là gì? Kỹ sư thiết kế trong tiếng Anh được gọi là “design engineer”, có cách đọc phiên âm là /dɪˈzaɪn ˌɛn.dʒɪˈnɪr/. Kỹ sư thiết kế “design engineer”...

 • Gạch lát nền tiếng anh là gì?

  Gạch lát nền tiếng anh là gì?

  Gạch lát nền tiếng anh là gì? Gạch lát nền trong tiếng Anh được gọi là “floor tiles” hoặc “flooring tiles”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /flɔr taɪlz/ và /ˈflɔrɪŋ taɪlz/....

 • Vật tư tiếng Anh là gì?

  Vật tư tiếng Anh là gì?

  Vật tư tiếng Anh là gì? Vật tư trong tiếng Anh được gọi là “supplies”, có cách đọc phiên âm là /səˈplaɪz/. Vật tư “supplies” là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ...

 • Tiến độ tiếng Anh là gì?

  Tiến độ tiếng Anh là gì?

  Tiến độ tiếng Anh là gì? Tiến độ trong tiếng Anh được gọi là “progress”, có cách đọc phiên âm là /ˈprəʊɡres/. Tiến độ “progress” là một thuật ngữ thường được sử dụng để...

 • Tầng trệt tiếng Anh là gì?

  Tầng trệt tiếng Anh là gì?

  Tầng trệt tiếng Anh là gì? Tầng trệt trong tiếng Anh được gọi là “ground floor”, có cách đọc phiên âm là /ɡraʊnd flɔr/. Tầng trệt “ground floor” (hay còn gọi là tầng mặt...

 • Bản vẽ tiếng Anh là gì?

  Bản vẽ tiếng Anh là gì?

  Bản vẽ tiếng Anh là gì? Bản vẽ trong tiếng Anh được gọi là “drawing”, có cách đọc phiên âm là /ˈdrɔːɪŋ/. Bản vẽ “drawing” là một tài liệu hoặc hình ảnh minh họa...

 • Cái kìm tiếng Anh là gì?

  Cái kìm tiếng Anh là gì?

  Cái kìm tiếng Anh là gì? Cái kìm trong tiếng Anh được gọi là “pliers”, có cách đọc phiên âm là /plaɪərz/. Cái kìm “pliers” là một dụng cụ cơ khí được sử dụng...

 • Giấy phép xây dựng tiếng anh là gì?

  Giấy phép xây dựng tiếng anh là gì?

  Giấy phép xây dựng tiếng Anh là gì? Giấy phép xây dựng trong tiếng Anh được gọi là “construction permit”, có cách đọc phiên âm là /kənˈstrʌkʃən ˈpɜːrmɪt/. Giấy phép xây dựng “construction permit”...

 • Thép tiếng anh là gì?

  Thép tiếng anh là gì?

  Thép tiếng Anh là gì? Thép trong tiếng Anh được gọi là “steel”, có cách đọc phiên âm là . Thép “steel” là một hợp kim kim loại bao gồm chủ yếu sắt (Fe)...

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn