Tin Tức

 • Cần cẩu tiếng anh là gì?

  Cần cẩu tiếng anh là gì?

  Cần cẩu tiếng Anh là gì? Cần cẩu trong tiếng Anh được gọi là “crane”, có cách đọc phiên âm là /kreɪn/. Cần cẩu “crane” là một loại máy móc công nghiệp được sử...

 • Tầng tiếng anh là gì?

  Tầng tiếng anh là gì?

  Tầng tiếng Anh là gì? Tầng trong tiếng Anh được gọi là “floor”, có cách đọc phiên âm là /flɔːr/. Tầng “floor” là một khái niệm thường được sử dụng để chỉ một mức...

 • Tay nắm cửa tiếng anh là gì?

  Tay nắm cửa tiếng anh là gì?

  Tay nắm cửa tiếng Anh là gì? Tay nắm cửa trong tiếng Anh được gọi là “door handle” hoặc “door knob”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /dɔːr ˈhændl̩/ và /dɔːr nɒb/....

 • Công trình kiến trúc tiếng anh là gì?

  Công trình kiến trúc tiếng anh là gì?

  Công trình kiến trúc trong tiếng Anh được gọi là “architectural structure”, có cách đọc phiên âm là /ˌɑːr.kɪˈtek.tʃər.əl ˈstrʌk.tʃər/. Công trình kiến trúc “architectural structure” là những tác phẩm xây dựng được thiết...

 • Gạch tiếng anh là gì?

  Gạch tiếng anh là gì?

  Gạch trong tiếng Anh được gọi là “brick”, có cách đọc phiên âm là /brɪk/. Gạch “brick” là một vật liệu xây dựng thường được làm từ đất sét hoặc bê tông, được nung...

 • Viên nén gỗ tiếng anh là gì?

  Viên nén gỗ tiếng anh là gì?

  Viên nén gỗ trong tiếng Anh được gọi là “wood pellet”, có cách đọc phiên âm là /wʊd ˈpɛlɪt/. Viên nén gỗ “wood pellet” là một loại nhiên liệu đốt được sản xuất từ...

 • Diện tích sàn tiếng anh là gì?

  Diện tích sàn tiếng anh là gì?

  Diện tích sàn trong tiếng Anh được gọi là “floor area”, có cách đọc phiên âm là /flɔːr ˈɛriə/. Diện tích sàn “floor area” là tổng diện tích của mặt sàn trong một không...

 • Chống thấm tiếng anh là gì?

  Chống thấm tiếng anh là gì?

  Chống thấm trong tiếng Anh được gọi là “waterproof”, có cách đọc phiên âm là /ˈwɔːtərpruːf/. Chống thấm “waterproof” là khả năng ngăn chặn hoặc làm giảm tối đa sự xâm nhập của nước hoặc...

 • Công ty xây dựng tiếng anh là gì?

  Công ty xây dựng tiếng anh là gì?

  Công ty xây dựng trong tiếng Anh là gì “construction company”, có cách đọc phiên âm là /kənˈstrʌkʃən ˈkʌmpəni/. Công ty xây dựng “construction company” là một loại doanh nghiệp chuyên về việc xây...

 • Xi măng tiếng anh là gì?

  Xi măng tiếng anh là gì?

  Xi măng trong tiếng Anh được gọi là “cement”, có cách đọc phiên âm là /sɪˈmɛnt/. Xi măng “cement” là một chất liệu xây dựng được sử dụng rộng rãi để làm vữa và liên...

 • Nền móng tiếng anh là gì?

  Nền móng tiếng anh là gì?

  Nền móng trong tiếng anh được gọi là “foundation”, có cách đọc phiên âm là /faʊnˈdeɪʃən/. Nền móng “foundation” là phần cơ bản và quan trọng nhất của một cấu trúc, dự án, hoặc hệ...

 • Xây tiếng anh là gì?

  Xây tiếng anh là gì?

  Xây trong tiếng Anh được gọi là “build”, có cách đọc phiên âm là /bɪld/. Xây “build” là hành động tạo dựng, lắp đặt, hay xếp chồng các vật liệu để tạo nên một...

 • Đơn vị thi công tiếng anh là gì?

  Đơn vị thi công tiếng anh là gì?

  Đơn vị thi công trong tiếng Anh được gọi là “construction unit”, có cách đọc phiên âm là /kənˈstrʌkʃən ˈjuː.nɪt/. Đơn vị thi công “construction unit” là một tổ chức, công ty hoặc nhóm có...

 • Bộ xây dựng tiếng anh là gì?

  Bộ xây dựng tiếng anh là gì?

  Bộ xây dựng trong tiếng Anh được gọi là “Ministry of Construction”, có cách đọc phiên âm là . Bộ xây dựng “Ministry of Construction” thường là một cơ quan hoặc tổ...

 • Kỹ sư pe tiếng anh là gì?

  Kỹ sư pe tiếng anh là gì?

  Kỹ sư PE trong tiếng Anh được gọi là “Process Engineer”, có cách đọc phiên âm là /ˈprɑː.sɛs ˌɛn.dʒɪˈnɪr/. Kỹ sư PE “Process Engineer” là người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, tối...

 • Bản vẽ kỹ thuật tiếng anh là gì?

  Bản vẽ kỹ thuật tiếng anh là gì?

  Bản vẽ kỹ thuật trong tiếng Anh được gọi là “Engineering drawing”, có cách đọc phiên âm là /ˌɛn.dʒɪˈnɪərɪŋ ˈdrɔɪŋ/. Bản vẽ kỹ thuật “Engineering drawing” là một hình ảnh hoặc bản đồ được...

 • Quy hoạch tiếng anh là gì?

  Quy hoạch tiếng anh là gì?

  Quy hoạch trong tiếng Anh được gọi là “urban planning”, có cách đọc phiên âm là /ˈɜːrbən ˈplænɪŋ/. Quy hoạch “urban planning” là quá trình lập kế hoạch, tổ chức và định hình một...

 • Hồ sơ tiếng anh là gì?

  Hồ sơ tiếng anh là gì?

  Hồ sơ trong tiếng Anh được gọi là “file”, có cách đọc phiên âm là /faɪl/. Hồ sơ “file” là tập hợp các tài liệu, thông tin hoặc dữ liệu liên quan đến một...

 • Thợ nề tiếng anh là gì?

  Thợ nề tiếng anh là gì?

  Thợ nề trong tiếng Anh được gọi là “mason”, có cách đọc phiên âm là /ˈmeɪsən/. Thợ nề “mason” là người có kỹ năng và chuyên môn trong việc thực hiện các công việc...

 • Sắt tiếng anh là gì?

  Sắt tiếng anh là gì?

  Sắt trong tiếng Anh được gọi là “iron”, có cách đọc phiên âm là /ˈaɪ.ən/. Sắt “iron” là một loại hợp kim chứa chủ yếu là sắt và một số lượng nhỏ các nguyên...

 • Ban công tiếng anh là gì?

  Ban công tiếng anh là gì?

  Ban công trong tiếng Anh được gọi là “balcony”, có cách đọc phiên âm là /ˈbælkəni/. Ban công “balcony” là một phần của một tòa nhà hoặc căn hộ nổi lên từ bề mặt...

 • Búa tiếng anh là gì?

  Búa tiếng anh là gì?

  Búa trong tiếng Anh được gọi là “hammer”, có cách đọc phiên âm là /ˈhæmər/. Búa “hammer” là một công cụ cầm tay được sử dụng để đập, đánh hoặc gõ vào các vật...

 • Thông tầng tiếng anh là gì?

  Thông tầng tiếng anh là gì?

  Thông tầng trong tiếng Anh được gọi là “void”, có cách đọc phiên âm là /vɔɪd/. Thông tầng “void” trong kiến trúc nhà ở là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một...

 • Bê tông tiếng anh là gì?

  Bê tông tiếng anh là gì?

  Bê tông trong tiếng Anh được gọi là “concrete”, có cách đọc phiên âm là /ˈkɒn.kriːt/. Bê tông “concrete” là một loại vật liệu xây dựng được tạo ra bằng cách kết hợp các...

 • Xe trộn bê tông tiếng anh là gì?

  Xe trộn bê tông tiếng anh là gì?

  Xe trộn bê tông trong tiếng Anh được gọi là “concrete mixer truck”, có cách đọc phiên âm là /ˈkɒn.kriːt ˈmɪksər trʌk/. Xe trộn bê tông “concrete mixer truck” là một loại phương tiện...

 • Bản vẽ thi công tiếng anh là gì?

  Bản vẽ thi công tiếng anh là gì?

  Bản vẽ thi công trong tiếng Anh được gọi là  “Construction drawing”, có cách đọc phiên âm là  /kənˈstrʌkʃən ˈdrɔɪŋ/. Bản vẽ thi công “Construction drawing” là tài liệu hình ảnh hoặc bản tường...

 • Giàn giáo tiếng anh là gì?

  Giàn giáo tiếng anh là gì?

  Giàn giáo trong tiếng Anh được gọi là “Scaffolding” hay “Scaffold”, có cách đọc phiên âm lần lượt là /ˈskæfəldɪŋ/ và /ˈskæfoʊld/. Giàn giáo “Scaffold” là một cấu trúc bao gồm các thành phần...

 • Giám sát tiếng anh là gì?

  Giám sát tiếng anh là gì?

  Giám sát trong tiếng Anh được gọi là “Monitor”, có cách đọc phiên âm là /ˈmɒn.ɪ.tər/. Giám sát “Monitor” là một hoạt động hoặc quá trình theo dõi, kiểm tra và quản lý một...

 • Xe lu tiếng anh là gì?

  Xe lu tiếng anh là gì?

  Xe lu trong tiếng Anh được gọi là “road roller”, có cách đọc phiên âm là /roʊd ˈroʊlər/. Xe lu “road roller” là một loại máy công trình được sử dụng để nén và...

 • Nhà đất tiếng anh là gì?

  Nhà đất tiếng anh là gì?

  Nhà đất trong tiếng Anh được gọi là “real estate”, có cách đọc phiên âm là /riːl ɪˈsteɪt/. Nhà đất “real estate” là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ đến tài sản...

 • Cờ lê tiếng anh là gì?

  Cờ lê tiếng anh là gì?

  Cờ lê trong tiếng Anh được gọi là “wrench”, có cách đọc phiên âm là /rɛn(t)ʃ/. Cờ lê là một công cụ thường được sử dụng trong việc lắp đặt, tháo rời, hoặc điều...

 • Bảo dưỡng bê tông tiếng anh là gì?

  Bảo dưỡng bê tông tiếng anh là gì?

  Bảo dưỡng bê tông trong tiếng Anh được gọi là “concrete maintenance”, có cách đọc phiên âm là /ˈkɒn.kriːt ˈmeɪn.tənəns/. Bảo dưỡng bê tông “concrete maintenance” là quá trình duy trì, chăm sóc và...

 • Đá dăm tiếng anh là gì?

  Đá dăm tiếng anh là gì?

  Đá dăm trong tiếng Anh được gọi là “gravel”, có cách đọc phiên âm là /ˈɡrævəl/. Đá dăm “gravel” là một loại vật liệu xây dựng được tạo thành từ việc nghiền nát các...

 • Mái hiên tiếng anh là gì?

  Mái hiên tiếng anh là gì?

  Mái hiên trong tiếng Anh được gọi là “awning”, có cách đọc phiên âm là /ˈɔːnɪŋ/. Mái hiên “awning” là một cấu trúc bao phủ được lắp đặt trên một bề mặt nằm ngang,...

 • Nhà cao tầng tiếng anh là gì?

  Nhà cao tầng tiếng anh là gì?

  Nhà cao tầng trong tiếng Anh được gọi là “high-rise”, có cách đọc phiên âm là /haɪ raɪz/. Nhà cao tầng “high-rise” là một loại kiến trúc xây dựng có nhiều tầng, thường làm...

 • Cái xẻng tiếng anh là gì?

  Cái xẻng tiếng anh là gì?

  Cái xẻng trong tiếng Anh được gọi là “shovel”, có cách đọc phiên âm là /ˈʃʌvəl/. Cái xẻng “shovel” là một công cụ đào hoặc xới đất được sử dụng để di chuyển đất,...

 • Ống khói tiếng anh là gì?

  Ống khói tiếng anh là gì?

  Ống khói trong tiếng Anh được gọi là “chimney”, có cách đọc phiên âm là /ˈtʃɪm.ni/. Ống khói “chimney” là một cấu trúc thường được xây dựng trên các tòa nhà hoặc nhà máy...

 • Hạng mục tiếng anh là gì?

  Hạng mục tiếng anh là gì?

  Hạng mục trong tiếng Anh được gọi là “category”, có cách đọc phiên âm là /ˈkæt.ə.ɡɔːr.i/. Hạng mục “category” là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ một phần hoặc mục cụ...

 • Mặt bằng tiếng anh là gì?

  Mặt bằng tiếng anh là gì?

  Mặt bằng trong tiếng Anh được gọi là “ground”, có cách đọc phiên âm là /ɡraʊnd/. Mặt bằng “ground” là một khái niệm thường được sử dụng trong kiến trúc, xây dựng và kế...

 • Dự toán tiếng anh là gì?

  Dự toán tiếng anh là gì?

  Dự toán trong tiếng Anh được gọi là “estimate”, có cách đọc phiên âm là /ˈɛstəmeɪt/. Dự toán “estimate” là một ước tính về số lượng, giá trị hoặc kết quả mà người ta...

© 2022 Copyright Xây Dựng Sài Gòn